Förstudie: Vitvarutjänster för allmännyttiga hyresvärdar

Projektet syftade till att beskriva ett system där tillverkare tillhandahåller vitvaror som en tjänst till kommunala bostadsbolag och att undersöka om det skulle vara ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart.

Arbetet fokuserade på att:
– identifiera vilka möjligheter och hinder som ett hyressystem skulle medföra utifrån dagens förutsättningar.
– beskriva hur systemet skulle kunna utformas, testas och utvecklas i etapp 2 utifrån dessa möjligheter och hur hindren då skulle kunna elimineras.

För att illustrera hur en vitvarubaserad funktionstjänst skulle fungera har vi i samarbete med en grupp kandidatstudenter från Linköpings Universitet tagit fram en film, för att se den klicka här.